BAZA WIEDZY

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

Poniżej w linku pt. „Najczęstsze pytania i odpowiedzi” prezentujemy zredagowane w przystępny sposób kompleksowe odpowiedzi na najczęściej statystycznie kierowane pytania do Biura Rzecznika Ubezpieczonych, które odbieramy podczas eksperckich dyżurów telefonicznych oraz zapytań kierowanych do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Natomiast w poniższych linkach w podziale tematycznym znajdują się szczegółowe odpowiedzi na inne, dodatkowe pytania, które pozwolą rozszerzyć wiedzę i uzyskać szerszy zakres informacji w interesujących Państwa kwestiach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i zabezpieczenia emerytalnego.  .

Ubezpieczenia życiowe

Ubezpieczenia majątkowe - mieszkań i domów, assistance

Ubezpieczenia majątkowe - pojazdów autocasco (AC)

Ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) – zasady ogólne

Ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) - szkoda majątkowa (na mieniu)

Ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) - szkody osobowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (OC rolników) - zasady ogólne

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Pozostałe ubezpieczenia w rolnictwie oraz zwierząt domowych

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia kredytów

Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw

Zabezpieczenie emerytalne - Otwarte Fundusze Emerytalne

Zabezpieczenie emerytalne - Pracownicze Programy Emerytalne

Zabezpieczenie emerytalne - Indywidualne Konta Emerytalne

Zabezpieczenie emerytalne - Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Zabezpieczenie emerytalne - emerytury z nowego systemu

Ponadto wobec wątpliwości praktycznych w stosowaniu prawa pomocne jest również orzecznictwo sądowe, które znajdą Państwo w naszej Bazie Orzecznictwa.

W ramach postępowań reklamacyjnych z zakładami ubezpieczeń proponujemy również korzystać z bazy wzorów odwołań od stanowiska zakładu ubezpieczeń, wzorów wezwań do zapłaty odszkodowania kierowanych do ubezpieczycieli, a także w ramach przygotowywanych postępowań sądowych wzorów pozwów o zapłatę (stosowanych w postępowaniach zwykłych i uproszczonych), które znajdują się w naszej Bazie Wzorów Pism.

Źródło: http://www.rzu.gov.pl/najczestsze-pytania

Kupno/sprzedaż samochodu: obowiązki prawne i ubezpieczeniowe

Rejestracja

Obowiązkiem nowego właściciela pojazdu jest jego przerejestrowanie w ciągu 30 dni od zakupu.

Umowa

Tak jak każdy dokument należy ją zachować bo może stanowić jedyny dowód przekazania auta nowemu właścicielowi wraz z obowiązkami jakie temu faktowi są przypisane z mocy obowiązującego prawa.

Obowiązki ubezpieczeniowe

Każda osoba sprzedająca samochód przekazuje wraz z nim przypisane do pojazdu ubezpieczenie OC. Z tego względu każdy sprzedawca po dokonaniu transakcji powinien w ciągu 14 dni zgłosić ten fakt u swojego ubezpieczyciela, lub agenta. Chroni to przed problemami w chwili, gdy nowy posiadacz wozu i polisy zrezygnuje z opłacania składek, a ubezpieczyciel – nieświadom sytuacji – zacznie domagać się opłaty składek od ostatniego jej posiadacza. Jakie informacje należy przekazać ubezpieczycielowi w zgłoszeniu sprzedaży? W piśmie skierowanym do towarzystwa ubezpieczeniowego koniecznie powinny się znaleźć siędane osoby, która nabyła samochód. Podstawa to imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Wspomniane wyżej obowiązki prawne to tylko najważniejsze kwestie, o których musi pamiętać osoba sprzedająca swój samochód. Oprócz dopilnowania tych spraw należy też pamiętać o zgłoszeniu w przeciągu 30 dni sprzedaży w swoim wydziale komunikacji, a otrzymanie takiego potwierdzenia zachować. I ono może się przydać w przyszłości, podobnie jak umowa sprzedaży.

Do pobrania wzór

Umowa kupna-sprzedaży       

wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu

wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o wyrejestrowaniu pojazdu

wzór wniosku nabywcy pojazdu o rekalkulację składki

wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy:

podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;

podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;

podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;

udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;

stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;

wykonywanie innych zadań określonych ustawami.


Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości. Zadaniem nadzoru jest także ochrona interesów uczestników tego rynku.Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

http://www.knf.gov.pl/index.html

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych jest instytucją ustawowo powołaną do reprezentowania klientów ubezpieczycieli oraz funduszy emerytalnych. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń oraz udzielanie porad w sprawach wynikających z prawnych stosunków ubezpieczeniowych. Do Rzecznika mogą zgłaszać się zarówno poszkodowani, jak i ubezpieczyciele.

Zadania Rzecznika to także:

reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia

informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności ubezpieczycieli, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeń

występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych

informowanie organu nadzoru i kontroli oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu  firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych oraz towarzystw emerytalnych

stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia a ubezpieczycielami

Rzecznik corocznie w terminie 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego składa sprawozdanie Prezesowi Rady Ministrów ze swojej działalności oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesów reprezentowanych podmiotów.

http://www.rzu.gov.pl/

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Telefon: 48 22 53 96 100
Strona internetowa: www.ufg.plPodstawowym zadaniem Funduszu jest zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej rolników za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości

2.  W mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania

3.W mieniu i na osobie, gdy:

posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem wyrządzono szkodę, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze

rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspakaja też roszczenia z tytułu szkód na osobie i mieniu wyrządzone przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego, jeżeli szkoda powstała w ciągu 30 dni od dnia objęcia w posiadanie pojazdu nabytego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a pojazd ten ma być zarejestrowany w Polsce.

  
Za szkody spowodowane osobom zagranicznym, z państw w których biura narodowe nie są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Międzynarodowymi – Regulaminu Wewnętrznego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania na zasadach wzajemności.Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaca odszkodowania poszkodowanym, jeżeli mogą oni zaspokoić roszczenia na podstawie umów ubezpieczenia dobrowolnego (np. AC, ubezpieczenie mienia wtransporcie itp.). W takich przypadkach Fundusz wyrównuje szkody w części nie zaspokojonej z ubezpieczeń dobrowolnych.

www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

PBUK to organizacja skupiająca ubezpieczycieli, którzy na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym. W ramach prowadzonej działalności PBUK zajmuje się m.in. organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w krajach będących, tak jak Polska, członkami Systemu Zielonej Karty.

PBUK zajmuje się także wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych krajach Systemu Zielonej Karty, w tym również ubezpieczeń granicznych ważnych w krajach EOG i Szwajcarii. Ponadto PBUK pełni rolę organu odszkodowawczego i ośrodka informacji zgodnie z IV dyrektywą komunikacyjną.

http://piu.org.pl/

KONTAKT:

Centrala:+48 (22) 551 51 00
Fax:+48 (22) 551 51 99
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zadania podstawowe

Realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych,

Dochodzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w drodze egzekucji administracyjnej i sądowej,

Dysponowanie środkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(FUS), Funduszu Rezerwy Demograficznej (środki FRD mogą być uruchomione najwcześniej w 2009 r.) oraz Funduszu Alimentacyjnego w stanie likwidacji,

Realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych oraz kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy.

http://www.zus.pl/

Federacja Konsumentów

Zadania podstawowe

Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Polski poprzez sieć 48 klubów terenowych, które wykonują pracę poradni konsumenckich oraz zrzeszają wolontariuszy chcących z nimi współpracować. Zajmuje się także edukacją konsumencką, testami produktów, lobbingiem na rzecz konsumentów.

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych

ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje z bazy ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu w postaci elektronicznej, żeby były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet. ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamy swoje zasoby. Nie interpretujemy również obowiązujących przepisów jak również nie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ich stosowaniem.

Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

Prosimy osoby korzystające z naszej bazy po raz pierwszy o dokładne zapoznanie się z zawartością opcji "Pomoc"

UWAGA!

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz.U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Z uwagi na wymagania systemu ISAP i stosowanie (14 znakowego) identyfikatora zawierającego rok, numer i pozycję - wszystkie dokumenty od 2012 r. mają w miejsce "numeru" wpisane "000". Przy wyszukiwaniu w formularzu do zadawania pytań należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola "numer."

http://isap.sejm.gov.pl/

LEX-PRAWNE

http://www.lex.pl/

MONITOR POLSKI-USTAWY

http://www.monitorpolski.gov.pl/

Centrum ubezpieczeń 2014