Reklamacje

1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w sprawie świadczenia usług przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Można ją wnieść na piśmie do oddziału lub filii za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera, złożyć osobiście bądź u przedstawiciela danego Towarzystwa. Reklamacje dotyczące likwidacji szkód należy składać w formie pisemnej na adres do korespondecji wskazany w decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia lub innym dokumencie, który jest przedmiotem reklamacji.

 

2. Towarzystwo, którego dotyczy reklamacja udzieli odpowiedzi pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a na wniosek klienta - drogą elektroniczną, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przepadkach, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

3. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego.

Centrum ubezpieczeń 2014